Regionális hulladékkezelő telep

A Szegedi Regionális Hulladékkezelő Telep (a továbbiakban: Telep) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, külterületen a városközponttól 9 km-re, a lakott terület határától kb. 3 km-re északra fekszik.

A Telep létesítményei a Szeged és Sándorfalva között futó 4519 sz. műúttól K-re 500-1300 m-es távolságban helyezkednek el.

A korábban a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésébe tartozó Telepet a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évtől kezdődően üzemelteti.

A dél-alföldi térségben keletkező települési szilárd, nem veszélyes hulladék ártalommentes elhelyezése (TEÁOR’08 38.21 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása) a Telepen történik mely telephelyen a 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklet 5.4 pontja szerinti hulladékkezelési tevékenységet folytatunk (nem inert hulladéklerakó üzemeltetése 10 t/nap kapacitáson felül, vagy 250.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül).

Az egységes környezethasználati engedély alapján a Telepre beszállított, elkülönítetten gyűjtött, hulladékok előkezelésen/kezelésen esnek át, a tovább nem hasznosítható hulladékok a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével deponálásra (ártalommentes elhelyezésre) kerülnek.

Társaságunk a Telepre beérkező inert hulladékokat az Építési-, bontási hulladék feldolgozó üzemben, a zöld hulladékokat a Komposztáló üzemben, a csomagolási hulladékokat a Válogató üzemben kezeli, mely kezelések eredményeként termék, technológiailag hasznosítható, illetve hasznosításra alkalmatlan másodlagos hulladék keletkezik.

Regionális Hulladéklerakó Telep létesítményei

Megnevezés Cím: KTJ
Lerakó (depónia) 6728 Szeged, Komposztáló út 7. (HRSZ:01207/28) 101616697
Válogató üzem 6728 Szeged, Komposztáló út 6. (HRSZ:01207/76, 01207/75) 100303347
Biogázhasznosító üzem 6728 Szeged, Komposztáló út 16. (HRSZ:01207/85) 101946354
Csurgalék- és szennyvíztisztító üzem 6728 Szeged, Komposztáló út 9. (HRSZ:01207/87) 101946398
Építési és bontási hulladékfeldolgozó üzem 6728 Szeged, Komposztáló út 14. (HRSZ:01207/84) 101946365
Komposztáló üzem 6728 Szeged, Komposztáló út 18. (HRSZ:01207/86) 101946343
Mechanikai előkészítő 6728 Szeged, Komposztáló út 12. (HRSZ:01207/88) 102474632
IPPC KTJ 102431543

Regionális Hulladéklerakó Telep szolgáltatásai

Társaságunk a közszolgáltatással nem érintett hulladékok esetében a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által kiadott, hatályos, egységes környezethasználati engedélyében foglalt hulladékok átvételére jogosult.

Lakossági ügyfeleink, Közületi partnereink a Szegedi Regionális Hulladéklerakó Telep üzemegységeinek, lerakóhelyeinek, szolgáltatásait, néhány kivételtől eltekintve, a mindenkor hatályban lévő (weblapon közétett) díjszabás megfizetése mellett, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 10. §-ában, a jogalkotó által, meghatározott előírásoknak való megfelelés esetén (alapjellemzés és megfelelőségi vizsgálat megléte) vehetik igénybe.

Állandó, közületi, partnereink számára „Hulladékelhelyezési-szerződés” megkötése mellett lehetőséget biztosítunk az elhelyezési díj átutalással történő kiegyenlítésére.

Regionális Hulladéklerakó Telep érvényben lévő hulladék-elhelyezési díjait az ÁRAINK MENÜPONT alatt megtekintheti.

Közületi partnerek számára hulladék-elhelyezési szerződés megkötéséhez szükséges adatok:

 • Cég neve
 • Cég székhelye
 • Cég adószáma
 • Cégjegyzékszám
 • Cég bankszámlaszáma
 • Cég képviseletére jogosult neve
 • Cég képviseletére jogosult vállalati elérhetősége (telefon, e-mail)
 • Szerződés kapcsán kijelölt kapcsolattartó neve
 • Szerződés kapcsán kijelölt kapcsolattartó vállalati elérhetősége (telefon, e-mail)
 • Átadni kívánt hulladék megnevezése, várható mennyisége a szerződés időtartama alatt
 • Alapjellemzés formanyomtatvány kitöltése kötelező! A nyomtatvány ide kattintva letölthető.

A Telep területére belépő Ügyfelek, Vendégek, beérkező gépjárművek és azok utasai a Telep általános forgalmi rendjét és látogatási rendszabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el.


Általános látogatási rendszabályok:

 • A Telep területére érkező vendégek/látogatók (személyforgalom) kíséret vagy felügyelet nélkül a Telepen nem közlekedhetnek/tartózkodhatnak!
 • A Telep területére érkező látogatókat/vendégeket a szolgálatot teljesítő rendész munkatársak kötelesek fogadni, és a vendégek/látogatók által megnevezett személyhez kísérni.
 • A szolgálatot teljesítő rendész munkatársak kötelesek a vendégeket/látogatókat (személyforgalom) tájékoztatni a Telepre érvényes, általános látogatási rendszabályokról, különös tekintettel a kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetésének, és felvételkészítésének tényéről.
 • A Telepen található szociális egységekbe Ügyfeleknek belépni TILOS, azokban csak a kísérettel rendelkező Vendégek/Látogatók, illetve a Társaság munkavállalói tartózkodhatnak.
 • A Telep területén a gyalogos közlekedés kizárólag láthatósági mellény viselése esetén engedélyezett, figyelembe véve a munkagépek közlekedő/munkavégzési útvonalát.
 • A Telep útjain, (üzemen kívüli) közlekedő területein a KRESZ előírásainak figyelembe vételével, és betartásával kell közlekedni.
 • Gépjárművek megengedett maximális közlekedési sebessége a hídmérlegen és annak 10 m-es körzetében 5 km/h.
 • Gépjárművek megengedett maximális közlekedési sebessége a Telep műútjain, illetve a leürítő helyeken 20 km/h.
 • A Telep teljes területén, üzemegységeiben tartózkodni csak a Telepre érkezés célja szerinti szükséges, indokolt ideig lehetséges.
 • Az üzemi területeken való közlekedés során az üzem kijelölt (minősítő) munkavállalójának utasítását kell figyelembe venni.
 • Függő/lengő teher alatt tartózkodni TILOS!
 • A telepített munkagépek, szállítószalagok körül kijelölt védőtávolságot be kell tartani, valamint a gépekhez érni TILOS!
 • Fix illetve mobilis munkagépek esetében is a munkagépek hatósugarában tartózkodni, a munkagépekhez hozzá érni, munkagépeket kezelni TILOS!
 • A Telep területére szeszes ital vagy más, tudatmódosító szer hatása alatt álló, illetve bódult állapotban lévő személyt bebocsátani TILOS!
 • A Telep területén szeszes ital fogyasztása TILOS!
 • A Telep területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet, azt is kizárólag a kísérettel rendelkező Vendégek/Látogatók, illetve a Társaság munkavállalói számára.
 • A Telep üzemegységeibe veszélyes hulladék beszállítása/elhelyezése jogszabályba ütközik, TILOS!
 • A Telep egész területén saját célra felhasználható anyagot, vagy annak darabjait gyűjteni, a Telep területéről kivinni TILOS (Guberálni Tilos)!
 • A Telep területén mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat, a tartózkodás/közlekedés során (Látogató/Vendég/Ügyfél sérelmére) bekövetkező balesetekért, vagyoni és anyagi károkért a Társaság felelősséget nem vállal!
 • A Telep területére érkező Vendégek/Látogatók/Ügyfelek elfogadják, és hozzájárulásukat adják, hogy a Telepen kamerás megfigyelő rendszer működik, mely kép és hanganyag rögzítésére alkalmas. A kép és hanganyagok a Társaságnál hatályban lévő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint kerülnek kezelésre/megőrzésre.

Ügyfelek (gépjárműforgalom) fogadása / hulladékátvétel rendje:

 • A Telep területére beérkező gépjárművek, illetve azok hulladékrakománya a bejövő oldali 60 tonnás hídmérleg és egy specifikus hulladék-nyilvántartó program segítségével a mérlegelő kolléga által regisztrálásra kerülnek.
 • A hídmérlegre való felhajtást a mérlegkezelő munkatárs / jelzőlámpa / közlekedési tábla irányítása szerint kell elvégezni.
 • Gépjárművek megengedett maximális közlekedési sebessége a hídmérlegen és annak 10 m-es körzetében 5 km/h.
 • A mérlegházban dolgozó munkavállalókkal a kommunikáció az elhúzható oldalablakon keresztül történik, a mérlegházban illetékteleneknek (Ügyfelek/Vendégek/Látogatók) belépni TILOS!!!
 • Amennyiben a beszállítási jogosultság bizonyosságot nyer, és a beszállított hulladék lerakóhelye megállapításra kerül, a mérlegházban dolgozó munkatárs a gépjárművet az érintett leürítő helyre irányítja, ahol a hulladék minőségének, összetételének ellenőrzése (minősítése) szemrevételezéssel megtörténik.
 • A Telep üzemegységeibe veszélyes hulladék beszállítása/elhelyezése jogszabályba ütközik, TILOS!

  Amennyiben a mérlegházba dolgozó, illetve minősítő munkatárs félrevezetése / vagy figyelmeztetéseik figyelmen kívül hagyása révén kerül veszélyes hulladék a Telep valamely üzemegységébe, a Beszállító anyagi felelősséggel tartozik a környezeti veszélyeztetés elhárításáért.

 • Gépjárművek megengedett maximális közlekedési sebessége a Telep műútjain illetve a leürítő helyeken 20 km/h.
 • Amennyiben a mérlegházban munkát végző munkatárs által megállapításra került, hogy a hulladék valamely üzemegységben fogadható, akkor a hulladék leürítése megkezdődhet az adott üzemrészben, az ott dolgozók felügyeletével.
 • Ha a hulladék engedély szerinti fogadó üzemegysége nem az adott terület, akkor a minősítést végző munkatárs tovább irányítja a gépjárművet a megfelelő helyre (átminősíti a hulladékot).
 • A hulladék átminősítésének tényét a minősítést végző munkatárs egy tablet segítségével regisztrálja a hulladék-nyilvántartó programban, továbbá a hulladékot szállító gépjármű vezetőjével az átminősítés tényét „elfogadtatja”.
 • A már üres hulladékszállító gépjármű a Telep elhagyásakor a kimenő oldali 60 tonnás hídmérleggel ismét mérlegelésre kerül.
 • A kimérlegelés folyamatát, a mérlegre való felhajtást szintén a munkatárs / jelzőlámpa / közlekedési tábla irányítása szerint kell elvégezni.
 • A bejövő és kimenő súlyok különbsége adja meg a beszállított hulladék mért súlyát, ami alapján a fizetési kötelezettség (átutalásos, vagy készpénzes) beáll a szállító részéről.
 • A távozó gépjármű a mérlegelésről minden esetben mérlegjegyet kap.

Depónia:


Az ISPA/KA támogatásból épült Szeged, Sándorfalvi úti 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti B3 típusú települési szilárd hulladéklerakó a 2007-ben lezárt, rekultivált korábbi depónián található. A korábbi depónia 1984-től üzemelt.

A lerakó főbb műszaki jellemzői:

 • Átadás ideje: 2007.06.27.
 • Tervezett kapacitás (2000-ben): 2 millió m3
 • Terepszint: 79 mBf
 • Az új lerakó aljzatszigetelése, és a régi lerakó fedőszigetelése közös
 • Szigetelés felszín szintje kiviteli terv szerint: 92 mBf
 • Szigetelés síkja jelenleg: 91 mBf (lezárt lerakó roskadása miatt becsült változó adat)
 • Rézsű dőlésszöge jelenleg: 1:2
 • „Új” depónia alapterülete ~10 ha (99.990 m2)
 • A lezárt és rekultivált depónia alapterülete: 18 ha
 • Depónia helyfoglalása: 23,2 ha (18 ha + a lerakóhoz tartozó övárkok és szerviz utak)
 • Geometriai formáját tekintve szabálytalan négyszög alapú csonka gúla
 • Engedélyezett dombmagasság: 38 m terepszint felett, azaz 117 mBf. (2019-es EKHE engedély módosítás a magasításra à 48m terepszint felett, azaz 127 mBf)


Válogató üzem:

A bővített válogató csarnok alapterülete: 2870 m2.

A bővített rendszer kapacitása 2,5 tonna/üzemóra

A technológia létesítményei:

 • beérkező előszelektált hulladék leürítésére szolgáló terület
 • zsákfeltépő
 • szállítószalag
 • ballisztikus szeparátor
 • optikai válogató
 • felhordó szalag
 • kézi válogató fülke
 • mágneses leválasztó
 • felhordó szalag
 • bálázó
 • bálamérleg
 • bálatároló terület

A lakossági szelektív hulladékgyűjtés keretében begyűjtött  sárga edényes szelektív hulladék, illetve a gyűjtőszigeteken, hulladékgyűjtő udvarokban begyűjtött szelektív hulladék (műanyagok, papír, fém az üveg kivételével) a mérlegelést követően, a hulladék fizikai megjelenési formája miatt „ömlesztve” kerül átmeneti tárolásra a válogatócsarnok épületében.

A hulladék a zsákfeltépőbe, majd szállítószalagra kerül, amely a ballisztikus szeparátorra továbbítja a hulladékot.

A ballisztikus szeparátoron áthaladó hulladék, melynek feladata, hogy a feldolgozandó hulla-dékot fajsúlyuk és formájuk alapján egyidejűleg válassza szét (2D/3D), egy ferde felületű, több hosszanti részből álló rázóasztal segítségével a lejtő aljára a nehezebb „gurulósabb”, másik végére pedig a könnyebb „laposabb” anyagot válogatja.

A könnyebb anyagokat a lejtőn felfelé kényszeríti, míg a feladattal megbirkózni nem tudó rész az emelkedő alján esik le.

Felhordó szalag segítségével jut tovább a hulladék az optikai válogató rendszerbe, amellyel az előre beprogramozott anyagokat tudjuk szétválogatni (Pl.: PET, társított italos doboz, stb.).

Ezek után kerül a már előválogatott hulladék a válogató szalagra, ahol megtörténik a kézi válogatás az előre meghatározott tiszta, újrahasznosítható anyagfajtákra.

A szalag végén helyezkedik el mágneses leválasztó, amely a mágnesezhető fémek leválogatását végzi el.

A kézi válogatókabinban munkaállásonként a következő frakciók kerülnek kiválogatásra:

 • hullámpapír
 • vegyes papír
 • műanyag fóliák
 • PET palack
 • rétegelt anyagok
 • alumínium
 • PP-HDPE

A leválogatott hulladékok a válogató kabin alatt elhelyezkedő, úgynevezett „boxokba” kerülnek. Egy-egy box megtelte esetén, az abban felhalmozott, már homogén anyag, munkagép illetve kézi erő segítségével a bálázó gép felhordó szalagjára, majd onnan a bálázó gépbe kerül.

A válogatást nem igénylő (homogén) hulladékok (karton, újságpapír gyűjtő akcióból származó papír, ipari termelésből származó papír) közvetlenül a bálázó gép felhordó szalagjára, majd a balázó gépbe kerülnek.

Az elkészült bálák mérlegelés és minősítési folyamata után tárolásra kerülnek a csarnokban, vagy az az előtti területen, egy 15 m x 25 m alapméretű (375 m2) fedett bálatároló sátorba.

Még egy azonos méretű bálatároló sátrat is kialakítottunk a hasznos hulladék megfelelő tárolására a hulladékkezelő telep északkeleti oldalán.

A bálatároló sátorok méretei:

 • szélesség: 15 m
 • hosszúság: 25 m
 • oldalmagasság: 4,40 m
 • gerincmagasság: 6,41 m

A kezelést, előkezelést nem igénylő hulladékok fogadása, tárolása szintén a válogató csarnok előtt, egy betonozott felületen, frakciónként történik.


Komposztáló üzem:

A térségben a lakossági, közterületi, mezőgazdasági, kertészeti erdészeti tevékenységből származó zöld hulladék, a városi szennyvíztelepen keletkező víztelenített stabilizált szennyvíz-iszap, szennyvíztelepen keletkező víztelenített szennyvíziszap kezelése és újra hasznosítása érdekében egy zárt bokszos komposztáló telep valósult meg a szükséges csarnoképületekkel, berendezésekkel, anyagmozgató gépekkel együtt.

Az üzem teljes területe 26.000 m2, kapacitása 47.203 t/év a hatályos egységes környezethasználati engedélynek megfelelően.

A létesítmény három – H alakban összeépített – csarnokban nyert elhelyezést 6000 m2 területen.

Mindhárom csarnok nagy fesztávú, acélpilléres, egyedi acél rácsos tartó szaruzatú szerkezet, melynek homlokzatképzése és héjazata Lindab trapézlemezzel történt.


 

A technológia a következő fő lépésekből áll:

 • gépi-kézi előválogatás
 • a beszállított zöldhulladék aprítása
 • az aprított hulladék bekeverése
 • gyorskomposztálás
 • komposzt kitermelése
 • átforgatás, nedvesítés, utógondozás
 • rostálás
 • a kész komposzt kitárolása majd értékesítése ömlesztett kivitelben


Építési-bontási hulladékfeldolgozó üzem:

A Telep területére beérkező építési-bontási hulladék az Építési-, bontási hulladék feldolgozó üzembe kerül, ahol mechanikai kezelést követően típusvizsgálati bizonyítvánnyal rendelkező termék, illetve hasznosításra alkalmatlan másodlagos hulladék keletkezik belőle.

A kezelőterület területe 2012-ben 3.500 m2-el betonburkolattal kibővítésre került.

A kezelhető hulladékok mennyisége folyamatos üzem mellett 1 műszakban 61 000 t/év

A beérkező építési törmelék a burkolt kezelőterületen, fajtánként elkülönített halmokban, ömlesztve kerül tárolásra.

Az üzemben egy úgynevezett pofás törő (mérete: 800 mm x 550 mm) üzemel, mely alkalmas az építési, bontási hulladékok feldolgozására, külső energiaforrástól függetlenül.

A berendezés névleges kapacitása 50 t/h.

A gépsor elemei:

 • csúszó talpas törőgép
 • mágneses vaskiválasztó szerkezet
 • szállítószalagok
 • vibrátoros osztályozó

Az anyagfeladás kanalas rakodóval, illetve szállítószalaggal történik, az összetört anyagot oldalperemes szállítószalag továbbítja.

Az összetört és osztályozott törmelék támfallal körülvett „bunkerben” kerül frakciónként elhelyezésre.

Az üzemben három méretű aprított követ állítanak elő, mely kitűnő alapanyag az építőipar számára útépítéshez és betonadalékként.

              

0-16mm               16mm-32mm       32mm felett

Depóniagáz hasznosító üzem:

Depóniagáz hasznosító rendszer esetén meg kell különböztetni a lezárt lerakó és a jelenleg működő lerakó biogáz gyűjtését és hasznosítását.


  

A lezárt lerakó biogáz hasznosító rendszere két részből áll:

 • Az építéskor telepített 111 db alsó elszívású kút, melyhez 2*370 m gyűjtőhálózat, és 1232m ágvezeték, valamint 1100 m bekötő vezeték tartozik (az elszívás erőssége kutanként nem szabályozható)
 • 2015. február 25-től beüzemelt rendszer 53 db felső elszívású gázkúttal, melyek egyenként szabályozhatók

A működő lerakó biogáz hasznosító rendszere:

 • 95 db alsó elszívású, folyamatosan magasított, gázkivételi kút 25 m x 25 m-es hálóban

A gyűjtő vezetékek terepszint felett kerülnek elhelyezésre, 0,2 %-os eséssel, így víztelenítő funkciót is ellátnak. A telepített gyűjtővezeték hossza: 430 m.

Depóniagáz hasznosító üzem főbb berendezései:

 • gázkivételi kutak
 • gázgyűjtő hálózat
 • kondenzvíz gyűjtő tartály
 • szivattyúház
 • gázmotor
 • fáklya

A hulladéklerakó telepen keletkező gáz összetétele az adott bomlásban lévő szerves anyag összetételétől és a bomlási állapottól függően változik.

A biogáz üzem területére illetékteleneknek belépni tilos, az üzem 24 órás felügyelete biztosított!


Szennyvíz- és csurgalékvíz tisztító telep:

A csurgalékvíz-, és szennyvíztisztító telep egy több rekeszből álló, vasbeton műtárgy és a hozzátartozó acélszerkezetű vázra szerelt üvegtáblás felépítményű épülettel.A műtárgy működése egy eleveniszapos, élő (növényi gyökér) biofilm-hordozókkal intenzifikált, kaszkádrendszerű, biológiai tisztítási technológián alapul.

Szennyvíztisztítási kapacitása: Q= 120 m3 / nap, Qh = 5 m3 /óra.

Az alábbi szennyvizek kerülnek a szennyvízkezelő műbe a hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel összhangban:

 • A hulladékdepóniáról a csurgalék víz-gyűjtő hálózattal összegyűjtött szennyvíz — mely érintkezésbe került a lerakott hulladékkal. (Q Átl= 50 m3/d)
 • Gázkutak kondenz vize (Q Átl= 1 m3/d)
 • A résfaltól elszívott vizek (Q Átl= 18 m3/d)
 • Konténermosó és gépjármű mosó tisztított vizei folyamatosan:
  vagy az időnként elhasznált visszaforgatott vizek mennyisége (Q Átl= 6,4 m3/d)
 • Szennyvíztisztító szociális, ill. komposztáló szoc.(Q MAx= 1,5 m3/d)

Csurgalékvíz tározó nem létesült.

Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
6720, Szeged, Stefánia 6.
  • Nyitvatartás:
  • Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00-15:00
 • Csütörtök: 7:00-19:00
 • Péntek: 8:00-13:00
 • Szombat, Vasárnap és Ünnepnapokon ZÁRVA
 
Fogyasztóvédelmi referens, panaszkezelés, integritás bejelentés

Regionális Hulladékkezelő Telep

Elérhetőség

 

Bankszámlaszám
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
Nyitvatartás
 • H-P: 6.00-22.00
 • SZ: 6.00-14.00
 • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

  Utolsó gépjármű fogadása a zárás előtt 30 perccel.

  A telepen üzemelő hulladékudvar nyitvatartása eltérő, tájékozódjon a honlapunkon található térkép segítségével!