Hulladékudvarok

Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megőrzése érdekében mindenki köteles a települési környezet, különösen a közterületek szennyeződését, fertőzését okozó tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

A szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék mennyiségének, illetve térfogatának csökkenését eredményezze, újrahasznosítását minél nagyobb arányban tegye lehetővé, a környezeti kockázatot a környezetkárosító hatású anyagok bekerülésének akadályozásával minimálisra csökkentse, illetve keletkezésének ellenőrzését és mennyiségének mérését biztosítsa.

Különböző hulladékfajták lehetőség szerint elkülönített (szelektív) gyűjtésével elő kell segíteni a gazdaságos hulladék-hasznosítás előfeltételét.

A szilárd hulladékok gyűjtése, tárolása, szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása, kezelése során meg kell akadályozni azok talajba, felszíni, vagy felszín alatti vízbe, levegőbe jutását.

Erre az egyik lehetőség, Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő, elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely, azaz a hulladékgyűjtő udvar (továbbiakban hulladékudvar elnevezéssel).

A folyamatosan képződő hulladékok térítésmentes átvételével jelentős mértékben csökken annak valószínűsége, hogy a hulladék az épített vagy a természeti környezetbe kerüljön.

A hulladékudvarok üzembe állításával lehetővé válik a régi „ideiglenes” lerakók felszámolása és területük rekultivációja.

Szeged Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, valamint azon kívül is, számos hulladékudvart működtet a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Hulladékudvaraink azonos feltételekkel üzemelnek, mind a szolgáltatás nyújtása, mind a szolgáltatás igénybevétele tekintetében.

Hulladékudvar szolgáltatásai

 • Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 11/2018.(V.03.) Kgy. rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján magánszemélyek az egyéb lakossági eredetű - a szervezett közszolgáltatásba nem kerülő - szilárd hulladékot (építési törmelék, lom, …..stb) a szolgáltató által üzemeltetett hulladékátvevő helyeken (hulladékudvarok, ideértve a Központi Hulladéklerakó Telepen üzemelő hulladékudvart is) háztartásonként havonta 1 m3 mennyiségig díjmentesen helyezhetik el.

 • Egyebekben a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában foglaltak alkalmazandók, mely szabályzat minden hulladékudvarban megtalálható, és nyilvános.

A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok kerülhetnek beszállításra:

 • Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
 • Biológiailag lebomló hulladékok
 • Elemek és akkumulátorok (nikkel – kadmium elemek és higanyt tartalmazó elemek is)
 • Étolaj és zsír
 • Fémek
 • Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
 • Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, melyek különböznek az előzőtől
 • Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések
 • Lom hulladék
 • Műanyagok
 • Növényvédő szerek
 • Olaj és zsír, amely különbözik az előzőtől
 • Ólomakkumulátorok
 • Papír és karton
 • Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok
 • Termékként tovább nem használható gumiabroncsok
 • Üveg
 • Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
 • Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
 • Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
 • Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszt) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok (kiürült hajtógázos palackokat is)
 • Kevert építkezési és bontási hulladékok.
KIVÉVE:
 • Higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladék
 • PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladék
 • Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok, ide értve a kevert hulladékokat is
 • Vakolat, apró szemű építkezési és bontási hulladék (homok, föld stb.)

Hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékátvevő helyek (hulladékudvarok) szolgáltatásainak igénybevételére AZ A MAGÁNSZEMÉLY (helyi lakos) JOGOSULT, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének, jelenleg hatályos rendelete alapján, AKI, HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZIK, közszolgáltatási DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TETT (díjhátraléka nincs), ÉS AKI A SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT (hivatalos, fényképes igazolvánnyal) ÉS LAKCÍMÉT (a fényképes igazolvány adataival összhangban álló lakcímkártyával) HITELT ÉRDEMLŐEN KÉPES IGAZOLNI!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőt, hogy
:

 • A Hulladékudvar kezelője jogosult, és köteles a szolgáltatást igénybe venni kívánó magánszemély adatait elkérni, azt rögzíteni, ellenőrzés céljából
 • Amennyiben az ellenőrzés során fény derül arra, hogy a szolgáltatást igénybe venni kívánó díjhátralékkal rendelkezik, úgy az átvett hulladék után utólagos számla kerül kiállításra.
 • Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni, továbbá a hulladék nem lakossági eredetű, és mennyiségű (veszélyes hulladék esetén is), úgy a hulladékudvar kezelő jogosult és köteles megtagadni a hulladék átvételét.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a
NEM LAKOSSÁGI EREDETŰ HULLADÉK ÁTVÉTELE
HULLADÉKUDVARAINKBAN
SZIGORÚAN TILOS!

ÜNNEPNAPOKON A HULLADÉKUDVAROK ZÁRVA TARTANAK!


Az Önhöz legközelebb eső hulladékgyűjtő udvar elhelyezkedéséről és nyitva tartásáról ide kattintva kaphat információt ( térképenkék színű piktogram).

Elérhetőségeink

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink
Ügyfélszolgálati iroda
 • 6720, Szeged, Stefánia 6.
 
Fogyasztóvédelmi referens
Nyitvatartás
 • H-SZ: 8.00-15.00
 • CS: 7.00-19.00
 • P:8.00-13.00
 • SZO-V és ünnepnapokon: zárva

Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep

Elérhetőség

 

Bankszámlaszám
Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01561765-00100008
Külföldi utalás esetén (IBAN): HU 79
Nyitvatartás
 • H-P: 6.00-22.00
 • SZ: 6.00-14.00
 • Vasárnap és ünnepnapokon: zárva